Medezeggenschapsraad

Onze school heeft sinds 2009 een Medezeggenschapsraad (MR). De MR bespreek allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Directie en bestuur leggen de Medezeggenschapsraad zaken ter advisering voor. De MR probeert daarbij op een positieve manier mee te denken en gevraagd (en ongevraagd) adviezen te geven.
 

Leden van de raad

De MR bestaat uit twee delen: de personeelsgeleding (juf Hazeleger en juf van Kan (secretaresse), juf Bakker) en de oudergeleding: (Mevr Bazen, dhr. Strijbis en mevr. van der Maas (voorzitter)). 
 
Zoals de naam al aangeeft is de personeelsgeleding de afvaardiging en het aanspreekpunt voor het personeel, en de oudergeleding de afvaardiging en het aanspreekpunt voor de ouders.
 

Bevoegdheden

De schooldirecteur en het bestuur kunnen niet zomaar alle besluiten nemen op onze school: voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat gebeurt via de MR, zoals staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als het schooljaarplan, de begroting en de formatie-aanpassingen.
 
Daarnaast kan de MR ook zelf punten aandragen die zij belangrijk vindt. Zo is de afgelopen twee jaar naar het veiligheidsplan van de school gekeken. Voor dit jaar staat het thema ‘passend onderwijs’ op de agenda.
 

Werkwijze

De MR vergadert ongeveer zes/zeven keer per jaar. De vergaderdata zijn afgestemd op de vergaderdata van het bestuur, zodat een advies aan het bestuur nooit te lang op zich zal laten wachten. De vergaderdata staan in de nieuwsbrief, evenals een korte terugkoppeling na elke vergadering.
 

Vragen aan de MR?

De MR is er ook voor u. Twijfelt u of zaken wel goed lopen of zijn er problemen waarvan u niet goed weet bij wie u ze kan neerleggen? In dat geval kunt u bij de MR aankloppen. De MR bepaalt dan of het onderwerp ter bespreking op de agenda komt, of geeft tips over hoe u met het onderwerp kunt omgaan. Als het onderwerp in de vergadering aan de orde is geweest, hoort u uiteraard na afloop wat hierover is besproken en hoe een eventueel vervolgtraject eruit zal zien.

 

Vragen kunt u (bij voorkeur schriftelijk) bij een van de MR-leden voorleggen door en email te sturen naar de secretaris van de MR.